I stadgarna för fonden beskrivs de personer och verksamheter som fonden kan stödja:

ur § 1: Stiftelsen skall hava till ändamål att lämna stipendier åt i Göteborg bosatta personer, som idka vetenskapliga, konstnärliga eller eljest kulturella studier.  Stipendier skola kunna lämnas icke blott till exempelvis lärare och elever vid svenska universitet, högskolor, gymnasier eller andra dylika undervisningsanstalter, utan även till institutionerna själva för att genom dem fördelas på sätt i varje särskilt fall närmare angives.  Ur avkastningen av fondens medel må bidrag kunna lämnas jämväl för befrämjande av välgörande eller kyrkliga ändamål.

Enligt nu gällande tolkning av stadgar och praxis kan anslag och stipendier sökas av
– dels i Göteborg mantalsskrivna personer och verksamma organisationer, som driver verksamhet som inryms i stadgarna,
– dels personer i Göteborgsregionen, dvs de närmast liggande kommunerna som nu ingår i Göteborgsregionens kommunalförbund, vilka bedriver forskning och/eller är verksamma vid Göteborgs universitet och Chalmers tekniska högskola samt eventuellt annan institution i regionen som ägnar sig åt forskning eller utbildning,
– dels ock personer som forskar eller har anställning vid Göteborgs universitet och Chalmers samt eventuellt annan institution i regionen som ägnar sig åt forskning eller utbildning men som är mantalsskrivna utanför Göteborgsregionen.
Utdelningspolicy:

Stiftelsen beviljar årligen bidrag på cirka 2,5 Mkr. Under de senaste åren har stiftelsen använt en avsevärd del av tillgängliga medel för att främja ny forskning om Göteborg och dess invånare inför stadens 400-årsjubileum. Även framgent kommer forskning och beskrivning av Göteborgs utveckling och dess invånare att vara en prioriterad del av stiftelsens anslagsgivning. Därutöver beviljar stiftelsen, efter skriftliga ansökningar, anslag till andra vetenskapliga studier eller prestationer. Ansökningsblanketter finns endst för vissa stipendier. I övrigt förväntas den sökande skriva en även för icke fackkunniga klargörande ansökan. Obligatoriska uppgifter är

– namn och bostadsadress samt födelseår
– arbetsplats/verksamhet
– telefonnummer (företrädesvis till mobil) och e-postadress
– i förekommande fall: akademisk examen t ex doktorsexamen och år.
- sökt belopp samt budget och tid för genomförande.

Specialstipendier är de årliga stipendierna för förkovran i Rom och Grez-sur-Loing. För dessa liksom för Göteborgsforskningsanslagen gäller särskilda ansökningstider.

Bidrag för utbildning på grundnivå, studie- och konferensresor, traktamenten och liknande beviljas för närvarande inte.

Styrelsesammanträden hålls i slutet av mars eller under april samt under november. Ansökningar som skall behandlas vid dessa sammanträden skall ha inkommit senast 15 februari resp. 30 september om intet annat anges.

Därutöver sammanträder styrelsen när så behövs för att besluta om anslag för vilka särskilda ansökningstider gäller.

Ansökningar registreras i dataregister i den mån så behövs för att underlätta behandling, utbetalning m. m. Den som inger ansökan medger dataregistrering.


Ansökningar sänds eller lämnas till

Stiftelsen Anna Ahrenbergs fond för vetenskapliga m. fl. ändamål
Danske Bank Stiftelsetjänst
Box 11055
S-404 22 Göteborg.
Besöksadress: Östra Hamngatan 45
 

 

 

 

Stiftelsen Anna Ahrenbergs fond för vetenskapliga m.fl. ändamål,
Danske Bank Stiftelsetjänst
Box 11055, Östra Hamngatan 45
S-404 22 Göteborg,
 tel 0709-394499 (Ingvar Dahlberg)
Webdesign