Stiftelsens ändamål, verksamhetsområde och allmän ansökningsblankett

Stiftelsens huvudsakliga ändamål är att stödja forskning och utbildning vid Göteborgs universitet och Chalmers tekniska högskola.

Bidrag för utbildning på grundnivå, studie- och konferensresor, traktamenten och liknande beviljas för närvarande inte. Med grundnivå avses normalt studier t o m masternivå.

Stiftelsen beviljar f n inte hyresbidrag eller andra bidrag till ekonomiskt behövande.

Romstipendiet

Anna Ahrenberg hade ett genuint intresse för italiensk kultur. Stipendiets syfte är att i hennes anda befrämja blivande arkitekters kunskap om den italienska arkitekturens och stadsbyggnadskonstens historia.
Stipendiet på 75.000 kr avser stöd till en vistelse i Rom för att genomföra examensarbete eller annat studieprojekt.

Stadens 400-årsjubileum

Under fem år har Stiftelsen Anna Ahrenbergs fond för vetenskapliga m. fl. ändamål gjort riktade utlysningar för att stödja vetenskaplig forskning om Göteborg och dess invånare inför stadens 400-årsjubileum 2021. Totalt har nästan 10 Mkr beviljats för sådan forskning.

Grez-sur-Loing - stipendier

Anna Ahrenbergs Grez-sur -Loing – stipendium skall främja konstnärlig eller vetenskaplig utveckling för yrkesverksamma konstnärer, författare, musiker, tonsättare och forskare i Göteborg eller dess omgivning enligt den definition av verksamhetsområde som ges under rubriken “Stiftelsens ändamål och verksamhetsområde”.

Postdoktor

Postdoktor, tvåårigt anslag till externfinansierad postdoktorforskning, som stiftelsen har inrättat för att göra det möjligt för institutioner inom Göteborgs universitet och Chalmers att knyta till sig en kvalificerad forskare. Först ut var Institutionen för Litteratur, idéhistoria och religion, som 2020 följs av Institutionen för vårdvetenskap och hälsa.

Göteborgsstipendier för gästforskare

Stiftelsen Anna Ahrenbergs Fond har beslutat att under tre år dela ut två stipendier årligen med en ny inriktning.
Syftet är att möjliggöra för i Göteborg verksam forskare att inbjuda kollega vid annat universitet utanför Sverige att vistas här under minst två månader. Den inbjudna gästforskaren/läraren skall bedömas kunna berika den vetenskapliga miljön här med unikt kunnande och kompetens.

Ansökan skall alltid inges genom institutionens prefekt.

Behandling av personuppgifter

(Information enligt dataskyddsförordningen (EU 2016/679)

Från den 25 maj 2018 gäller inom EU en ny lag om behandling av personuppgifter – dataskyddsförordningen (GDPR). Syftet med den nya lagstiftningen är att stärka skyddet av enskilda personers personuppgifter
Stiftelsen Anna Ahrenbergs fond för vetenskapliga m.fl. ändamål, org nr 857200-0266, är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker i samband med ansökan om anslag, stipendium eller annat ändamål.

Läs mer om hur stiftelsen behandlar dina personuppgifter.

The main purpose of the Foundation

The Foundation was created in 1933 by Anna Ahrenberg, a well-situated woman from Gothenburg with interest in art, music, science and charity.

Applications to the Foundation can be made partly by people registered in Gothenburg and organizations performing business enshrined in the statues, partly persons in the Region of Gothenburg, doing research at the University of Gothenburg or Chalmers. Furthermore, persons doing research or having an employment at the University of Gothenburg and Chalmers or, eventually, doing research or education at another department in the Region but registered outside the Region of Gothenburg.