Stiftelsens ändamål, verksamhetsområde, utdelningspolicy & allmän ansökningsblankett

Stiftelsens huvudsakliga ändamål är att stödja forskning och utbildning vid Göteborgs universitet och Chalmers tekniska högskola.

I stadgarna för fonden beskrivs de personer och verksamheter som fonden kan stödja:

ur § 1: Stiftelsen skall hava till ändamål att lämna stipendier åt i Göteborg bosatta personer, som idka vetenskapliga, konstnärliga eller eljest kulturella studier. Stipendier skola kunna lämnas icke blott till exempelvis lärare och elever vid svenska universitet, högskolor, gymnasier eller andra dylika undervisningsanstalter, utan även till institutionerna själva för att genom dem fördelas på sätt i varje särskilt fall närmare angives. Ur avkastningen av fondens medel må bidrag kunna lämnas jämväl för befrämjande av välgörande eller kyrkliga ändamål.

Enligt nu gällande tolkning av stadgar och praxis kan anslag och stipendier sökas av
– dels i Göteborg mantalsskrivna personer och verksamma organisationer, som driver verksamhet som inryms i stadgarna,
– dels personer i Göteborgsregionen, dvs de närmast liggande kommunerna som nu ingår i Göteborgsregionens kommunalförbund, vilka bedriver forskning och/eller är verksamma vid Göteborgs universitet och Chalmers tekniska högskola samt eventuellt annan institution i regionen som ägnar sig åt forskning eller utbildning,

– dels ock personer som forskar eller har anställning vid Göteborgs universitet eller Chalmers samt eventuellt annan institution i regionen som ägnar sig åt forskning eller utbildning men som är mantalsskrivna utanför Göteborgsregionen.

Ansökningstider

Sammanträden hålls under slutet av mars eller under april respektive under november. Avvikelser kan förekomma.
Ansökningar skall ha inkommit till stiftelsen:

 • 15 februari
 • 15 oktober

Ansökningar sänds eller lämnas till
Stiftelsen Anna Ahrenbergs fond för vetenskapliga m. fl. ändamål
Danske Bank Stiftelsetjänst
Box 11055
S-404 22 Göteborg.
Besöksadress: Östra Hamngatan 45

I Göteborgsregionens kommunalförbund ingår (jan 2018):

 • Göteborg
 • Ale
 • Partille
 • Mölndal
 • Lerum
 • Härryda
 • Kungsbacka
 • Öckerö
 • Kungälv
 • Alingsås
 • Lilla Edet
 • Stenungsund
 • Tjörn
Utdelningspolicy och ansökningstider:

Stiftelsen beviljar årligen bidrag på cirka 3 Mkr. Under de senaste åren har stiftelsen använt en avsevärd del av tillgängliga medel för att främja ny forskning om Göteborg och dess invånare inför stadens 400-årsjubileum. Även framgent kommer forskning och beskrivning av Göteborgs utveckling och dess invånare att vara en prioriterad del av stiftelsens anslagsgivning. Därutöver beviljar stiftelsen, efter skriftliga ansökningar, anslag till andra vetenskapliga studier eller prestationer. Ansökningsblanketter finns f n endast för vissa stipendier och anslag. I övrigt förväntas den sökande skriva en även för icke fackkunniga klargörande ansökan. Obligatoriska uppgifter är

 • namn och bostadsadress samt födelseår
 • arbetsplats inom GU eller Chalmers eller annan verksamhet
 • telefonnummer (företrädesvis till mobil) och e-postadress
 • i förekommande fall: akademisk examen t ex doktorsexamen och år.
 • sökt belopp och tid för genomförande, i den mån projektet löper över flera år skall som det sökta beloppet endast avse närmaste 12 månadersperioden från beräknad projektstart
 • användningsområde/projektnamn och kort beskrivning av syfte på svenska t ex forskning om göteborgares förändrade läsvanor
 • utförligare projektbeskrivning och budget (uppdelad på första året och hela projektet) samt kort CV bifogas och kan vara på engelska

Specialstipendier är de årliga stipendierna för förkovran i Rom och Grez-sur-Loing. För dessa gäller särskilda ansökningstider och i vissa fall blanketter.

Ett postdoktoranslag inrättades år 2017. Avsikten är att anslaget skall vara tvåårigt och cirkulera mellan institutioner inom Göteborgs universitet och Chalmers tekniska högskola. Se vidare Postdoktor

Bidrag för utbildning på grundnivå, studie- och konferensresor, traktamenten och liknande beviljas för närvarande inte. Med grundnivå avses normalt studier t o m masternivå.
Stiftelsen beviljar f n inte hyresbidrag eller andra bidrag till ekonomiskt behövande.

Styrelsesammanträden hålls i slutet av mars eller under april samt under november (avvikelser kan förekomma). Ansökningar som skall behandlas vid dessa sammanträden skall ha inkommit senast 15 februari resp. 15 oktober om intet annat anges för respektive användningsområde.

Därutöver sammanträder styrelsen när så behövs för att besluta om anslag för vilka särskilda ansökningstider gäller.

Ansökningar registreras i dataregister i den mån så behövs för att underlätta behandling, utbetalning och protkollering. Den som inger ansökan medger dataregistrering. Ansökningshandlingar återsänds inte. I den mån ansökningar inte behöver bevaras i protokoll för revision eller belysning av stiftelsens verksamhet eller för fullgörande av lagstadgade skyldigheter förstörs handlingarna efter styrelsebehandling. Se vidare Behandling av personuppgifter.

Ansökningar sänds eller lämnas till

Stiftelsen Anna Ahrenbergs fond för vetenskapliga m. fl. ändamål
Danske Bank Stiftelsetjänst
Box 11055
S-404 22 Göteborg.
Besöksadress: Östra Hamngatan 45

Exempel på beviljade forskningsanslag, exkl jubileumssatsningen

2020
 • Högskolan för scen och musik – Bidrag till inköp av orkesterharpa 
 • Alexandra Herlitz – Paret Fürstenbergs roll som samlare, mecenater och aktörer på 1800-talets konstarenor
 • Christina Dalhede o Björn Fredlund – En privat konstmarknad före 1750
 • Christer Lundh – Bok om familj och arbete i Göteborg 1900 -1950
 • Marita Rhedin – Musikens roll för kvinnors rösträttskamp i Göteborg
2019
 • Karl Vesterberg – Historisk rekonstruktion av Göteborg år 1713
 • Eva Zetterman – Monografi konstnären Karin Parrow
 • Petra Linnsand – Utvärdering av instrument för tidig upptäckt av autism i förskolan
 • Ewamarie Herklint – Arkitektur som bakgrund
 • Kristoffer Arvidsson – Art nouveau och Sverige
 • Karin Westin Tikkanen – Marie-Louise de Vylder-Lehman – En kvinna i tiden
 • Gunnar D Hansson – Sturlunga saga
  Jesper Hamark – Ojämlikhet och ojämställdhet i Sverige 1872 – 1949
 • Andrej Slávik – Göteborgs Botaniska trädgård 1923 – 2023
2018
 • Andréas Hagström – Göteborgs Konsthall 100 år
 • Patrik Möller – “Första klass”: Kunskapsbildning och humanitet vid S:t Jörgens sjukhus under 1900-talet.
 • Jesper Hamark – Databas över skandinaviska strejker och lockouter.
 • Kristoffer Arvidsson, Konstmuseet – Forskning för utställningskatalog Mloda Polska. Sekelskifteskonst från Polen.
 • Christer Thorvaldsson o Carl Gunnar Åhlén – Stenhammarutgåva med text och inspelningar.
 • Dick Claésson o Jonathan Westin – Digital rekonstruktion av Ivar Arosenius sista hem i Älvängen.
2017
 • Jesper Hamark – Nya löneskattningar för forskning om tidig svensk industrialisering.
 • Göteborgs konstmuseum, Julia Peirone
 • Göteborgs Internationella Orgel Akademi
 • Girma Berhanu – Läxhjälp och mentoring: Samarbete mellan Svartedalsskolan och Pedagogen.
 • Agneta Slonawski – Antologi med berättelser av ensamkommande barn
2016
 • Håkan Berg – Alice o Hjördis Nordin, Skulpturer, teckningar o målningar.
 • Klas Rönnbäck – Den vite mannens grav: 1721 års pandemi.
2015
 • Högskolan för scen och musik
 • Nordiskt kyrkomusiksymposium
2014
 • Lena Mårtensson o Cecilia Pettersson Skönlitterär läsning för att främja välbefinnande – pilotstudie över en biblioterapeutisk invention för sjukskrivna kvinnor.
 • Christer Thorvaldsson m fl. – Endre Wolfs musikaliska gärning
 • Lisbeth Ahnoff – Biografi om fadern, konstnären Tore Ahnoff.
 • Maria Vajta Klamer – I skuggan av Förintelsen.
2013
 • Ove Sernhede – Bristen på likvärdighet i Gbgs grundskolor.
 • Johan Sjöström – Bok om Stefan Constantinescu .
 • Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne -gästprofessur.
2012
 • Hans Bjur: Lilienbergs Göteborg 1907 – 1927.
 • Annika Nordström: Vardag i Göteborg
 • Ingemar Jonasson m fl: Läroverket, historik över Högre allmänna läroverket i Majorna
 • Maj-Britt Wadell: Skrift behandlande två freskomålningar av Gösta Liljeström i Folkets hus i Göteborg
 • Björn Ohlsson: Översikt över etnologisk stadslivsforskning om Göteborg
2011
 • Göteborgs Museum under 150 år.
 • Gunilla Linde Bjur o Krister Engström: Arkitekter & Fasader. Göteborg 1850 – 1920.
 • Maria Berggren: Kära Lindholmen, från slumkvarter till riksintresse.
2010 och tidigare
 • Louise Brodin: Museimannen Axel Nilsson.
 • Jonas Fröberg o Oskar Broberg: Vi skall inte skriva nån jävla bok.
 • Föreningen Orgelkonstens Vänner: Orgelforskningens utveckling i Göteborg under de senaste tio åren.
 • Göteborgs botaniska trädgård/Louise Brodin: Charlotte von Schéeles blomsterakvareller.
 • Martin Fritz: Sveriges industrialisering och släkten Keiller.