Historia & styrelse

Stiftelsen bildades år 1933 av Anna Ahrenberg, en förmögen Göteborgskvinna med intresse för konst, musik, vetenskap och välgörenhet.

Stiftelsen arbetar i enlighet med donatorns anvisningar och anda, vilket innebär en koncentration av verksamheten till Göteborg och stöd till vetenskaplig forskning och undervisning vid Göteborgs universitet och Chalmers tekniska högskola Styrelsen består av 12 personer och är väl förankrad i vetenskapssamhället.

27 mars 1933 upprättade Anna Ahrenberg en donationsurkund för bildande av en stiftelse benämnd Anna Ahrenbergs fond för vetenskapliga m.fl. ändamål. Anna Ahrenberg var, liksom sin man Henrik Ahrenberg, en av Göteborgs stora donatorer. Hon delade ut pengar till såväl filantropiska som vetenskapliga ändamål, inte sällan med “givare okänd”. Göteborgs universitet har hela tiden intagit en central plats i bidragsgivningen. Anna Ahrenberg fungerade själv som ordförande i fondens styrelse fram till sin död i september 1948.

Anna Ahrenberg var från början ingen förmögen person men hon tillfördes betydande tillgångar genom testamente av hennes väsentligt äldre make Henrik Ahrenberg, som gick bort redan år 1915. Henrik Ahrenberg hade skaffat sig en betydande förmögenhet såsom anställd i stadens tjänst, bl a vid Järn- och Metallvågen, som låg vid Rosenlund, och inte minst som delägare i ett av stadens handelshus, Ekman & Co. Såväl under Henrik Ahrenbergs livstid som i samband med hans frånfälle gjordes frikostiga donationer. Denna verksamhet fortsatte Anna Ahrenberg med många donationer till Göteborgs Högskola, bl a till ett lektorat i italienska språket och till en professur i klassisk fornkunskap och antikens historia. Anna Ahrenberg hade ett starkt intresse för Italien och italiensk kultur, vilket återspeglas i hennes och fondens bidragsbeslut. Hon kände också ett ansvar att hjälpa dem som hade det sämre ställt, vilket bl a tog sig uttryck i skapandet av en bostadsstiftelse för kvinnor, företrädesvis sådana som kunde räknas till pauvres honteux, hjälp till italienska barn efter Andra världskriget, bidrag till diakonala ändamål mm. I dag är verksamheten i Stiftelsen Anna Ahrenbergs fond för vetenskapliga m. fl. ändamål koncentrerad till främjande av vetenskaplig forskning och undervisning medan den av Anna Ahrenberg bildade bostadsstiftelsen har avvecklat fastighetsinnehavet och övergått till att dela ut kontantbidrag. Stiftelserna har skilda styrelser och administration.

Hur makarna Ahrenbergs förmögenhet skapades, deras donationsverksamhet och denna fonds verksamhet beskrivs i en år 2007 utgiven bok, Göteborgsdonatorerna Anna och Henrik Ahrenberg, författad av professor em. Martin Fritz.

Styrelsen

Styrelsen för Stiftelsen Anna Ahrenbergs fond för vetenskapliga m.fl. ändamål har stark förankring i vetenskapssamhället och består av följande personer:

 • Ordförande: Professor Lotta Vahlne Westerhäll
 • Vice ordförande: Professor Mats Jansson
 • Kassaförvaltare: Bankdirektör Stefan Roos
 • Sekreterare: Bankdirektör Ingvar Dahlberg
 • Professor Gunnar Bjursell
 • Professor Gunilla Linde Bjur
 • Museichef Gunnar Dahlström
 • Professor Martin Fritz
 • Professor Stina Hansson
 • Professor Gunnel Hensing
 • Universitetslektor Anders Köllerström

Stiftelsen Anna Ahrenbergs fond för vetenskapliga m.fl. ändamål

Danske Bank Stiftelsetjänst

Box 11055, S-404 22 Göteborg,
Besöksadress: Östra Hamngatan 45

Tfn sekreteraren 0709-394499