Stiftelsen bildades år 1933 av Anna Ahrenberg, en förmögen Göteborgskvinna med intresse för konst, musik, vetenskap och välgörenhet.

Den 27 mars 1933 upprättade Anna Ahrenberg en donationsurkund för bildande av en stiftelse benämnd Anna Ahrenbergs fond för vetenskapliga m.fl. ändamål. Anna Ahrenberg var, liksom sin man Henrik Ahrenberg, en av Göteborgs stora donatorer. Hon delade ut pengar till såväl filantropiska som vetenskapliga ändamål, inte sällan med ”givare okänd”. Göteborgs universitet har hela tiden intagit en central plats i bidragsgivningen. Anna Ahrenberg fungerade själv som ordförande i fondens styrelse fram till sin död i september 1948.

I § 1 av stadgarna för fonden beskrivs de personer och verksamheter som fonden kan stödja:

Stiftelsen skall hava till ändamål att lämna stipendier åt i Göteborg bosatta personer, som idka vetenskapliga, konstnärliga eller eljest kulturella studier. Stipendier skola kunna lämnas icke blott till exempelvis lärare och elever vid svenska universitet, högskolor, gymnasier eller andra dylika undervisningsanstalter, utan även till institutionerna själva för att genom dem fördelas på sätt i varje särskilt fall närmare angives. Ur avkastningen av fondens medel må bidrag kunna lämnas jämväl för befrämjande av välgörande eller kyrkliga ändamål.

Styrelsen består av 12 personer och är väl förankrad i vetenskapssamhället.

Styrelsen:

Styrelsen för Stiftelsen Anna Ahrenbergs fond för vetenskapliga m.fl. ändamål har stark förankring i vetenskapssamhället och består av följande personer:

 • Ordförande: Professor Mats Jansson
 • Vice ordförande: Professor Gunnel Hensing
 • Kassaförvaltare: Bankdirektör Stefan Roos
 • Sekreterare: Professor Thomas Erhag
 • Bankdirektör Ingvar Dahlberg
 • Professor Gunnar Bjursell
 • Professor Gunilla Linde Bjur
 • Museichef Patrik Steorn
 • Universitetslektor Anders Köllerström
 • Professor Birgit Karlsson
 • Professor Katarina Leppänen

Stiftelsen Anna Ahrenbergs fond för vetenskapliga m.fl. ändamål

c/o SEB Stiftelser

405 04 Göteborg
Besöksadress: Östra Hamngatan 24

Tfn sekreteraren 073-980 20 66

Anna Ahrenberg var från början ingen förmögen person men hon tillfördes betydande tillgångar genom testamente av hennes väsentligt äldre make Henrik Ahrenberg, som gick bort redan år 1915. Henrik Ahrenberg hade skaffat sig en betydande förmögenhet såsom anställd i stadens tjänst, bl a vid Järn- och Metallvågen, som låg vid Rosenlund, och inte minst som delägare i ett av stadens handelshus, Ekman & Co. Såväl under Henrik Ahrenbergs livstid som i samband med hans frånfälle gjordes frikostiga donationer. Denna verksamhet fortsatte Anna Ahrenberg med många donationer till Göteborgs Högskola, bl a till ett lektorat i italienska språket och till en professur i klassisk fornkunskap och antikens historia. Anna Ahrenberg hade ett starkt intresse för Italien och italiensk kultur, vilket återspeglas i hennes och fondens bidragsbeslut. Hon kände också ett ansvar att hjälpa dem som hade det sämre ställt, vilket bl a tog sig uttryck i skapandet av en bostadsstiftelse för kvinnor, företrädesvis sådana som kunde räknas till pauvres honteux, hjälp till italienska barn efter Andra världskriget, bidrag till diakonala ändamål mm. I dag är verksamheten i Stiftelsen Anna Ahrenbergs fond för vetenskapliga m. fl. ändamål koncentrerad till främjande av vetenskaplig forskning och undervisning medan den av Anna Ahrenberg bildade bostadsstiftelsen har avvecklat fastighetsinnehavet och övergått till att dela ut kontantbidrag. Stiftelserna har skilda styrelser och administration.

Hur makarna Ahrenbergs förmögenhet skapades, deras donationsverksamhet och denna fonds verksamhet beskrivs i en år 2007 utgiven bok, Göteborgsdonatorerna Anna och Henrik Ahrenberg, författad av professor em. Martin Fritz.

Stiftelsens huvudsakliga ändamål

Att stödja forskning och utbildning vid Göteborgs universitet och Chalmers tekniska högskola.

Detta sker främst genom anslag till enskilda forskare, forskargrupper och institutioner.