Göteborg inför framtiden – forskning om stadens utmaningar och möjligheter.

Göteborg firar sina 400 år som stad. En stad med ansiktet mot världen och med havet som närmaste granne. En stad där människor med olika bakgrund och olika framtidsutsikter lever och verkar. Stiftelsen Anna Ahrenbergs fond har uppmärksammat Göteborgs historia genom bidrag till forskning och publicering av en antologi.
Stiftelsen vill nu vända blicken mot Göteborgs framtid. Vi lever med en rad utmaningar. Göteborg är en stad där frågor om integration och segregation länge debatterats, under senare tid med fokus på kriminalitet och våldsdåd i närsamhället. Den pågående klimatförändringen påverkar hela samhället, i kust- och industristaden Göteborg märkbart i diskussionen om höjda havsnivåer och genom nya industrisatsningar. Stiftelsen uppfattar ’segregation’ och ’klimat’ som två centrala forskningsområden vilka rymmer en mängd frågor och problem som Göteborg har att hantera inför framtiden.
Stiftelsen Anna Ahrenbergs fond har beslutat avsätta medel under tre år för att satsa på forskning i linje med FN:s globala utvecklingsmål nr 11, vars syfte är att främja utvecklingen av städer och samhällen mot hållbara, inkluderande och trygga miljöer för framtida generationer. Forskningens fokus kan vara barn, unga och vuxna med möjlighet att låta perspektiven i FN:s barnkonvention genomsyra projektens syften och genomförande.

Vem kan söka medel?

Disputerade forskare vid Göteborgs universitet och Chalmers kan söka medel. Projekten ska ha en tydlig tvärvetenskaplig inriktning eftersom stiftelsen önskar stimulera nytänkande och kreativa möten mellan forskare med olika kompetenser och perspektiv. Medverkande forskare kan komma från andra lärosäten än GU och Chalmers.

Till vad kan man söka medel?

Bidrag kan sökas för planering och projektering av forskningsprojekt samt för att skriva ansökningar till forskningsråd och forskningsstiftelser.

1. Planering – Sök medel för att etablera en grupp forskare som tillsammans utvecklar en projektidé eller genomför en litteraturöversikt med inriktning mot teori, studiedesign eller metodik.

2. Projektering – Sök medel för att i liten skala testa en projektidé i en pilotstudie på en skola, en vårdcentral, ett laboratorium, en datasimulering, ett arkiv eller i en konsertsal. Är forskningsidén genomförbar?

3. Skriva ansökan – Sök medel för att tillsammans med andra forskare skriva en fullständig ansökan till något av forskningsråden eller till forskningsstiftelser i Sverige eller internationellt.

Hur stora belopp kan man söka?

Anna Ahrenberg beviljar bidrag i storleksordningen 25 000 till 300 000 SEK per år.

När kan man söka?

1 februari – 15 mars och 1 september – 15 oktober.

Hur sker återrapporteringen till Stiftelsen?

Stiftelsen önskar en ekonomisk redogörelse när bidragstiden löpt ut och en vetenskaplig rapportering av hur medlen använts inom ramen för planering, projektering eller skrivande av ansökan.

Kontaktperson

Stiftelsens vice ordförande, professor Gunnel Hensing gunnel.hensing@socmed.gu.se

Stiftelsens huvudsakliga ändamål

Att stödja forskning och utbildning vid Göteborgs universitet och Chalmers tekniska högskola.

Detta sker främst genom anslag till enskilda forskare, forskargrupper och institutioner.